4.        Odstoupení od kupní smlouvy

4.1     Kupující - spotřebitel má právo podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, , dále jen „OZ“) odstoupit od smlouvy písemně nebo elektronicky do 14ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pro odstoupení od smlouvy je možné využít formulář, který je přílohou objednávky, popřípadě bude zaslán elektronicky po výzvě objednatele.

4.2     Na základě uplatněného práva na odstoupení od smlouvy musí být zboží předáno nebo zasláno prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to nepoškozené, zabalené a chráněné proti poškození při přepravě stejným způsobem, jakým bylo chráněno při dodání. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zboží poškozené či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a nenastávají tak účinky odstoupení od smlouvy.

4.3     Pokud se tak kupující - spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět prodávajícímu. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou a prodávající je bude schopen prokázat.

4.4     V zájmu rozvoje a zkvalitnění služeb je žádoucí, aby kupující, v případě, že odstupuje od kupní smlouvy, uvedl případný důvod odstoupení, reklamace (není zákonem vyžadováno a ani není prodávajícím jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží).

4.5     Po odstoupení od kupní smlouvy budou peníze za zboží včetně poštovného/dopravného vráceny kupujícímu buďto stejným způsobem, jakým je kupující uhradil, nebo způsobem předem dohodnutým, a to nejpozději do 14 dnů po odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit peníze dříve, než kupující prodávajícímu předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny, prodávajícím skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a částky odpovídající snížení hodnoty zboží, vzniklému způsobem uvedeným v odst. 4.2 tohoto článku. Částka bude dále ponížena o částku představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím. Zákazníkům ze Slovenska je vrácena pouze částka za zboží, není možné vracet peníze za poštovné/dopravu. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

4.6     Po dohodě může být vrácení peněž nahrazeno výměnou za jiné zboží v odpovídající hodnotě. K zásilce týkající se pouze výměny zboží může být účtováno balné a poštovné.

4.7     Zboží poškozené při přepravě v důsledku zaslání vráceného zboží v nevhodném obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

 

 

6.        Reklamační řád

6.1     Reklamační řád upravuje postup a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky kupujícím (spotřebitelem). Reklamační řád podléhá ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele České republiky.

6.2     Záruční doba pro fyzické osoby (spotřebitele) je 24 měsíců od data zakoupení.

6.3     Kupující učiní reklamaci jedním z níže uvedených způsobů:

-        emailem na adresu: info@vseprovlasy.cz

-        osobně na adrese: Jiří Zaoral, Čsl. Armády 2077/3 Šumperk 78701

-       poštou – zasláním reklamačního dopisu na adresu: Jiří Zaoral, Čsl. Armády 2077/3 Šumperk 78701

6.4     Každá uplatněná reklamace musí obsahovat:

-          číslo objednávky nebo faktury, název a typ reklamovaného zboží

-          přesný popis zjištěných závad a jejich projevů

6.5     Záruka se nevztahuje:

-        na mechanicky poškozené zboží způsobené kupujícím

-        na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním

-        na nesprávné použití zboží, které není v souladu s návodem k použití zboží

-        na zboží, kde je nutná údržba a kupující údržbu neprovedl

-        na vadu u zboží, které bylo prodáno za nižší cenu z důvodu této vady

-        na vadu, která byla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením

 

6.6     Způsoby vyřízení reklamace:

-        bezplatné odstranění vady (oprava)

-        výměna zboží za nové

-         přiměřená sleva z kupní ceny (zákazník bude zboží dále užívat s vědomím, že již stejnou závadu nelze reklamovat)

-        právo na odstoupení od smlouvy

 

6.7     Prodávající vyrozumí kupujícího do 3 dnů o přijetí reklamace a možném vyřízení reklamace elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodnou jinak.

6.8     Pokud bude reklamace uznána jako oprávněná, bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

6.9     Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nemusí být reklamace uznána jako oprávněná. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.